Regulamin

Regulamin świadczenia przez
Mercheo Sp. z o.o.,
z siedzibą we Wrocławiu,
usługi dostępu do aplikacji Mercheo
w modelu Software as a Service
- wiążący od dnia 01.01.2018 r.

1. DEFINICJE

1.1. Pojęciom pisanym w Regulaminie wielką literą Strony nadają znaczenie opisane poniżej.
1.2. Wszystkim pojęciom pisanym wielką literą, użytym w Załącznikach, Strony nadają znaczenie zgodne z Regulaminem, chyba że Załącznik wprost definiuje inne znaczenie używanego pojęcia.

Aplikacja - Oprogramowanie komputerowe, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują Dostawcy, które stanowi podstawę do świadczenia Usługi (w modelu SaaS).

Błąd - Niedostępność lub ograniczona dostępność Usługi wynikająca z wady Aplikacji.

Informacje Poufne - Informacje Stron, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane drugiej Stronie w związku z realizacją Umowy (niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania), które Strona przekazująca oznaczyła jako poufne lub w inny sposób poinformowała drugą Stronę, że traktuje je jako poufne. Informacjami Poufnymi są w szczególności informacje dotyczące charakterystyki Usługi oraz Aplikacji, jak również informacje o zawarciu Umowy i jej postanowieniach

Klient - Podmiot, na rzecz którego Dostawa, w zamian za Wynagrodzenie świadczy Usługę.

Konto - Konto w systemie informatycznym Dostawcy, za pośrednictwem którego Personel Klienta ma możliwość mogą korzystania z Usługi.

Personel Klienta - Podmioty współpracujące z Klientem, zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, a także w oparciu o stosunki cywilnoprawne (takie jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło).

Rabat - Wartość obniżenia Wynagrodzenia związana z długością świadczenia Usługi.

Reklamacja - Zawiadomienie skierowane przez Klienta do Dostawcy, dotyczące negatywnej oceny sposobu oraz jakości świadczonych przez Dostawcę Usług.

Regulamin - Niniejszy regulamin wraz z załącznikami.

Siła Wyższa - Zdarzenia zewnętrzne, nieprzewidziane i niezawinione przez Strony w wyniku, których świadczenie Usługi jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, a odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona.

Strona lub Strony - Dostawca, Klient lub oba podmioty łącznie – w zależności od kontekstu użycia pojęcia w Regulaminie.

Wynagrodzenie - Ustalone przez Strony wynagrodzenie należne za świadczenie Usług.

Usługa - Świadczona na podstawie Umowy usługa udostępniania funkcjonalności Aplikacji za pośrednictwem Internetu oraz przeglądarki internetowej, w modelu Software as a Service.

Załącznik - Dokument dołączony do Umowy i stanowiący jej integralną część, wymieniony w spisie załączników.

2. PRZEDMIOT USŁUG

2.1. Regulamin określa zasady odpłatnego świadczenia Usługi przez Dostawcę na rzecz Klienta.
2.2. Usługa będzie świadczona zgodnie z postanowieniami Regulaminu i na podstawie Umowy zawieranej:
on-line za pośrednictwem formularza udostępnionego klientowi bądź;
poprzez wysłanie  przez Klienta wiadomości e-mail o woli zawarcia Umowy – na adres e-mail wskazany Klientowi.
w zależności, którą formę wybierze i udostępni Klientowi Dostawca.
2.3. W ramach Usługi Klient, za pośrednictwem Internetu oraz przeglądarki internetowej, otrzymuje dostęp do funkcjonalności Aplikacji (w modelu SaaS) i możliwość korzystania z nich w przedsiębiorstwie Klienta, z tym zastrzeżeniem, że Dostawca nie odpowiada za zapewnienie Klientowi łącza i dostępu do Internetu, jak również sprzętu i oprogramowania komputerowego niezbędnych do korzystania z Usługi.
2.4. Dostęp do Usługi zostanie zapewniony Klientowi za pośrednictwem Konta. Klient otrzyma dane logowania do Konta przy Rejestracji Konta.
2.5. Zakres funkcjonalności Aplikacji, do których Klient będzie otrzymywał dostęp w ramach Usługi, może na bieżąco podlega modyfikacjom oraz obejmować funkcjonalności powstające w wyniku rozwoju Aplikacji.
2.6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że Aplikacja przechowywana będzie wyłącznie na środowisku sprzętowo-systemowym Dostawcy, jak również, że wyłączną kontrolę nad Aplikacją sprawować będzie Dostawca.
2.7. Dostawca zobowiązuje się świadczyć Usługę z należytą starannością, z wykorzystaniem posiadanej przez siebie wiedzy oraz doświadczenia, jak również z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa.
2.8. Klient:
- powinien zapewnić łączę i dostęp do Internetu oraz spełnić inne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Usługi – o parametrach wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy [Parametry Dostępu].
- jest zobowiązany do zabezpieczenia funkcjonalności Aplikacji udostępnionych mu w ramach Usługi przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, z tym zastrzeżeniem, że za osoby trzecie nie uznaje się członków Personelu Klienta.

3. WSPARCIE TECHNICZNE

3.1. Dostawca dołoży wszelkich starań niezbędnych do zapewnienia ciągłości Usługi, w tym celu zobowiązując się do niezwłocznego usunięcia Błędów.
3.2. W celu diagnozowania oraz naprawy Błędów, Klient zobowiązany jest zgłosić Dostawcy wystąpienie Błędu (wraz z jego szczegółowym opisem) poprzez wiadomość mailową skierowaną na adres: support(at)mercheo.pl Dostawcy lub poprzez funkcjonalność Pomocy, dostępną na stronie mercheo.pl.
3.3. Dostawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, bez potrzeby pozyskiwania zgody Klienta, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w szczególności z powodu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, zmiany lub napraw. Dostawca będzie informował Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o takim czasowym zaprzestaniu wykonywania Usługi, chyba że będzie ono wynikać z przyczyn niezależnych od Dostawcy albo których Dostawca nie mógł przewidzieć, albo których prawdopodobieństwo wystąpienia nie było znaczące.

4. CZAS TRWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

4.1. Usługa będzie świadczona przez czas oznaczony lub nieoznaczony w zależności od wyboru Klienta dokonywanego w chwili zawierania Umowy poprzez wybór jednej z dostępnych w formularzu opcji, z tym zastrzeżeniem, że Strony są uprawnione wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, składając w tym celu stosowne oświadczenie w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres:
wskazany przez Dostawcę w odpowiedniej witrynie internetowej – w przypadku dokonywania wypowiedzenia przez Klienta; albo Klienta, wskazany przez niego podczas zawierania Umowy.
4.2. Dostawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów, ze skutkiem natychmiastowym.
4.3. Za ważne powody, o których mowa w pkt Dostawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów, ze skutkiem natychmiastowym. powyżej uznaje się, w szczególności:
opóźnienie w płatności Wynagrodzenia należnego za co najmniej dwa miesiące kalendarzowe lub jego części wynoszącej co najmniej 10.000 PLN;
powzięcie przez Dostawcę wiarygodnej informacji, iż Klient bez zgody Dostawcy zezwala na korzystanie lub umożliwia korzystanie z Usługi jakimkolwiek osobom trzecim;
naruszenie przez Klienta istotnych postanowień Regulaminu.
4.4. Złożenie przez Klienta, który zawarł Umowę na czas oznaczony, oświadczenia o wypowiedzeniu skutkuje utratą przez niego Rabatu (jeśli Klient go otrzymał) oraz obliguje go do zapłaty Wynagrodzenia za okres od początku świadczenia Usługi do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, w kwocie, która odpowiada Wynagrodzeniu jakie Klient byłby zobowiązany zapłacić Dostawcy, gdyby w chwili zawierania Umowy Klient nie był objęty promocją wynikającą z Rabatu, pomniejszonego o już zapłacone miesięcznie kwoty.
4.5. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez Dostawcę wymagalnych kwot Wynagrodzenia.

5. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA

5.1. W zamian za świadczenie przez Dostawcę Usługi, Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy Wynagrodzenia, w kwocie oraz na zasadach ustalonych przez Strony przy zawieraniu Umowy.
5.2. Dostawca może przyznać Klientowi zawierającemu Umowę na czas oznaczony Rabat, którego wysokość będzie związana z długością ustalonego przez Strony okresu świadczenia Usługi (czasu trwania Umowy). Jednakże w razie wypowiedzenia Umowy przez Klienta (z zastrzeżeniem pkt Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu wraz z poinformowaniem Dostawcy o braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu. poniżej), utraci on prawo do Rabatu – w stosunku do czego Klient oświadcza, że ma o tym świadomość i wyraża na to zgodę.
5.3. W przypadku zawarcia Umowy na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony przekraczający jeden miesiąc kalendarzowy, o ile dochodzi pierwszy raz do zawarcia pomiędzy Klientem a Dostawcą umowy dotyczącej Usługi, Klientowi przysługuje prawo do korzystania z Usługi przez pierwszy miesiąc kalendarzowy bez ponoszenia obowiązku zapłaty Wynagrodzenia za ten miesiąc. Wynagrodzenie będzie naliczane przez Dostawcę dopiero od drugiego miesiąca świadczenia Usługi.
5.4. Wynagrodzenie będzie należne Dostawcy w pełnej wysokości niezależnie od stopnia i częstotliwości faktycznego korzystania przez Klienta z Usług.
5.5. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, z dołu – w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Dostawcę faktury, przelewem na konto bankowe wskazane w tej fakturze; według wysokości ustalonej przez Strony przy zawieraniu Umowy, z uwzględnieniem ewentualnego Rabatu.
5.6. Faktury z tytułu korzystania z Usługi będą wystawiane do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Klient udziela zgody na wystawienie faktury w formie elektronicznej.
5.7. Do każdej z kwot w ramach wynagrodzenia opisanego powyżej zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z przepisów prawa obowiązujących w chwili wystawienia przez Dostawcę faktury obejmującej daną kwotę Wynagrodzenia.
5.8. W przypadku opóźnienia z zapłatą Wynagrodzenia za dany miesiąc kalendarzowy w pełnej wysokości, przekraczającego 30 dni, Dostawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usługi, do momentu zaksięgowania na jego rachunku zaległego Wynagrodzenia.
5.9. W przypadku utraty prawa do Rabatu zgodnie z pkt Złożenie przez Klienta, który zawarł Umowę na czas oznaczony, oświadczenia o wypowiedzeniu skutkuje utratą przez niego Rabatu (jeśli Klient go otrzymał) oraz obliguje go do zapłaty Wynagrodzenia za okres od początku świadczenia Usługi do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia, w kwocie, która odpowiada Wynagrodzeniu jakie Klient byłby zobowiązany zapłacić Dostawcy, gdyby w chwili zawierania Umowy Klient nie był objęty promocją wynikającą z Rabatu, pomniejszonego o już zapłacone miesięcznie kwoty. i Dostawca może przyznać Klientowi zawierającemu Umowę na czas oznaczony Rabat, którego wysokość będzie związana z długością ustalonego przez Strony okresu świadczenia Usługi (czasu trwania Umowy). Jednakże w razie wypowiedzenia Umowy przez Klienta (z zastrzeżeniem pkt Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu wraz z poinformowaniem Dostawcy o braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu. poniżej), utraci on prawo do Rabatu – w stosunku do czego Klient oświadcza, że ma o tym świadomość i wyraża na to zgodę. powyżej, Dostawca, po upływie miesiąca kalendarzowego stanowiącego okres wypowiedzenia Umowy wystawi fakturę uwzględniającą Wynagrodzenie należne za ten miesiąc (bez Rabatu) oraz kwotę koniecznej dopłaty stanowiącej różnicę pomiędzy pełną kwotą Wynagrodzenia za okres świadczenia Usług, który już upłynął, a kwotą uiszczonego wcześniej wynagrodzenia z Rabatem, który został utracony.
5.10. Za moment zapłaty danej kwoty Wynagrodzenia przez Klienta uważa się datę zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Dostawcy.

6. REKLAMACJE

6.1. Klient ma prawo składać Reklamacje dotyczące Usługi poprzez wiadomość email skierowaną na adres reklamacje(at)mercheo.pl Dostawcy.
6.2. Reklamacja powinna zawierać adres mailowy Klienta oraz szczegółowy opis problemu dotyczącego Usług.
6.3. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Dostawcę, zaś informacja o rozpatrzeniu Reklamacji zostanie przesłana na podany przez Klienta adres mailowy, na co Klient, na podstawie Regulaminu, wyraża zgodę.

7. TREŚCI BEZPRAWNE

7.1. Klient nie może korzystać z Usługi w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on wprowadzać, przechować ani przetwarzać w ramach Usługi jakichkolwiek materiałów lub treści naruszających prawo oraz wspomniane powyżej zasady.
7.2. Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność względem Dostawcy lub osób trzecich za skutki naruszenia postanowień powyższego punktu. Klient jest w szczególności zobowiązany do uiszczenia na rzecz Dostawcy zwrotu wszelkich kosztów poniesionych z tytułu naruszenia tych postanowień przez Klienta – w tym w szczególności wynikających z wyroków i ugód sądowych.

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1. Dostawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do korzystania z infrastruktury sprzętowej oraz Aplikacji w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Klienta Usługi, a świadczona przez niego Usługa nie narusza praw osób trzecich.
8.2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób, który nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa do firmy oraz dóbr osobistych.
8.3. Strony oświadczają, że korzystanie z Usługi nie wiąże się z przeniesieniem autorskich praw majątkowych ani udzieleniem jakiejkolwiek licencji przez Dostawcę na rzecz Klienta.
8.4. Regulamin nie ustanawia w jakimkolwiek zakresie zobowiązania Dostawcy do dostarczenia Klientowi jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego w formie kodu źródłowego ani w formie wykonalnej, ani jakiejkolwiek dokumentacji.

9. POUFNOŚĆ

9.1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie wszelkich Informacji Poufnych przekazywanych sobie w ramach zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu w trakcie jego obowiązywania oraz przez okres kolejnych 5 (słownie: pięciu) lat, co nie uchybia przepisom prawa przewidującym dłuższy czas ochrony tych informacji.
9.2. Strony będą uprawnione do ujawnienia Informacji Poufnych osobom trzecim wyłącznie za zgodą drugiej Strony, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10. DANE OSOBOWE

10.1. Postanowienia dotyczące danych osobowych zostały zawarte w  Załączniku nr 2 do Umowy [Polityka ochrony danych osobowych].

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Dostawca nie udziela na rzecz Klienta jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w szczególności gwarancji przydatności handlowej lub przydatności Usługi do określonego celu.
11.2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp i korzystanie z Usług, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność ta obejmuje również dostęp i korzystanie z Usługi przez członów Personelu Klienta.
11.3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Strony uzgadniają, że:
żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści drugiej Strony;
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta związane z brakiem łącza i dostępu do Internetu;
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przeszkody lub utrudnienia związane z korzystaniem z Usługi, które wynikają z przyczyn dotyczących oprogramowania komputerowego osób trzecich, z którym Aplikacja jest zintegrowana lub od którego działania zależy możliwość korzystania z Usługi;
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z utratą danych Klienta.
11.4. Łączna odpowiedzialność Dostawcy z tytułu szkód wyrządzonych w związku lub przy okazji realizacji Usługi jest ograniczona do wysokości miesięcznego Wynagrodzenia uiszczonego przez Klienta za miesiąc poprzedzający ten w którym wystąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody po stronie Klienta.

12. ZMIANA REGULAMINU

12.1. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie.
12.2. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie mercheo.pl Dostawcy i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą. Klient powiadamiany jest każdorazowo o zmianie Regulaminu poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres mailowy Klienta, informacja ta zawierać będzie szczegółowe dane o zakresie zmian Regulaminu oraz jego tekst jednolity, uwzględniający zmiany.
12.3. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu wraz z poinformowaniem Dostawcy o braku akceptacji Regulaminu w nowym brzmieniu.
12.4. Brak akceptacji zmiany Regulaminu i wypowiedzenie Umowy z tego tytułu nie pozbawia Klienta prawa do Rabatu.

13. SIŁA WYŻSZA

13.1. Dostawca nie będzie odpowiedzialny z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania zobowiązań na nim spoczywających, jeżeli ich wykonanie lub należyte wykonanie stało się niemożliwe lub utrudnione – bezpośrednio lub pośrednio, na skutek zaistnienia okoliczności Siły Wyższej.
13.2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Dostawca powiadomi Klienta w terminie 3 dni (słownie: trzech dni) od dnia zaistnienia tej okoliczności o:
zaistnieniu tej okoliczności;
prawdopodobnych skutkach tej okoliczności w odniesieniu do realizacji zobowiązań Dostawcy;
13.3. W przypadku ustania Siły Wyższej, Dostawca powiadomi Klienta o ustaniu tej okoliczności w terminie 3 dni (słownie: trzech) dni od jej ustania.
13.4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, świadczenie Usługi zostanie wstrzymane, natomiast kontynuacja nastąpi po ustaniu Siły Wyższej, co równoznaczne jest z tym, iż świadczenia Usługi zostanie przełożone w czasie, o czas proporcjonalny do okresu trwania Siły Wyższej.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.
14.2. Umowa podlega prawu polskiemu, co oznacza w szczególności, że postanowienia Regulaminu należy interpretować zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości w związku z Umową będą poddane jurysdykcji sądów polskich.
14.3. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Stronami w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty żądania złożonego przez jedną ze Stron oraz w ciągu kolejnych 14 (słownie: czternastu) dni, spór wynikający z Umowy lub powstający w związku z nim będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Dostawcy.
14.4. Przeniesienie praw i obowiązków związanych z Umowy przez Klienta na jakikolwiek podmiot trzeci wymaga uzyskania zgody Dostawcy sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
14.5. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się być nieważnym lub bezskutecznym, nie wpływa to na ważność bądź skuteczność pozostałej treści Regulaminu. W takim wypadku Strony podejmą, w dobrej wierze, negocjacje mające na celu zastąpienie nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Regulaminu, innym ważnym i skutecznym postanowieniem o równoważnych skutkach dla Stron, w tym zaś w szczególności równoważnych skutkach ekonomicznych.
14.6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
14.7. Lista Załączników:
Załącznik nr 1 [Parametry Dostępu]
Załącznik nr 2 [Polityka ochrony danych osobowych]
Załącznik nr 3 [Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych] 
Załącznik nr 4 [Polityka plików cookies]